Bestelle

Bestel de metoade foar jim skoalle en probearje Spoar 8 de earste trije moanne sûnder ferplichtingen!*

Probearje

Bestel Spoar 8 en gean oan de slach! Sa krije jim as skoalle in goed byld fan de ferskillende metoade-ûnderdielen.

*Befalt Spoar 8 net? Dan kin de jierlisinsje binnen trije moanne opsein wurde, sûnder fierdere ferplichtingen.

Spoar 8 jierlisinsjes wurde by de start fan it nije skoaljier automatysk ferlinge.

Lisinsjepriis

De lisinsjepriis is €4,95 de learling it skoaljier.
De rekken wurdt makke op basis fan it oantal aktive learlingen yn de digitale learomjouwing. By it bestellen freegje wy wol om skatting fan it oantal learlingen dat gebrûk meitsje sil fan de metoade.

Totaal:

Stap yn op Spoar 8

Folje earst it BRIN nûmer yn, dan wurde in soad skoalgegevens automatysk ynladen.