Bestelle

De metoade Spoar 8 kostet € 5,90 per learling per skoaljier. Dizze priis is ynklusyf Grip, it Evaluaasjesysteem Frysk.

 

Bestel no:

  • De ymplemintaasje fan Spoar 8 en GRIP wurdt fersoarge troch Cedin/Sintrum Meartaligens;
  • Bestel de metoade , dan komt it ymplemintaasjeteam yn septimber of oktober del en kinst fuort dêrnei begjinne.

 


Bestelle fan de metoade

Groep 1: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 2: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 3: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 4: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 5: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 6: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 7: learlingen/lisinsjes à € 5,90
Groep 8: learlingen/lisinsjes à € 5,90


Meitsje foar de bestelling gebrûk fan de learlingoantallen fan de teldatum. De priis dy't op basis dêrfan berekkene wurdt jildt foar it hiele jier.


Skoalgegevens:

Namme fan de skoalle (ferplichte)

BRIN-nûmer (ferplichte)

Strjitte en hûsnûmer (ferplichte)

Postkoade en plak (ferplichte)

Namme fan de kontaktpersoan (ferplichte)

E-mail (ferplichte)

Romte foar opmerkingen:

Hjirby gean ik akkoart mei de 'voorwaarden Nederland ICT' dy't fan tapassing binne op dit produkt.
klik hjir foar de betingsten

Tastean dat de gegevens anonym brûkt wurde meie foar wittenskippelik ûndersyk.