Bestel Spoar 8 foar skoaljier 2017-2018 mei koarting!

Bestelle

Spoar 8 bestiet út:

Spoar 8 ûnderbou

slút oan by oare ûnderbou-metoaden, sa as Schatkist en Kleuterplein;
mei tema’s, sa as de seizoenen, de ferskillende feesten en it lichem;
jout tagong ta talleaze ferhalen, ferskes, printeboeken, filmkes en taalaktiviteiten.

mear witte
Spoar 8 midden- en boppebou

bestiet út searjes fan 4 lessen mei tema’s lykas Feest, Natuer en Technyk;
hat 2 differinsjaasjenivo’s en betsjuttingsfolle taalaktiviteiten;
mei û.o. YouTube-filmkes (flochs) en edukative games (Meunstertún).

mear witte

Wat is Spoar 8?