Bestel Spoar 8

Bestel de metoade (opnij) foar jim skoalle. Spoar 8 wurket op basis fan jierlikse learlinglisinsjes.

De lisinsjepriis is €4,50 de learling it skoaljier. Folje hjirneist it learlingoantal yn om in skatting te krijen fan de kosten foar jim skoalle.

De rekken wurdt fan dit skoaljier ôf makke op basis fan it oantal learlingen dat ynfierd is yn de digitale learomjouwing. By it bestellen freegje wy wol om skatting fan it oantal learlingen dat gebrûk meitsje sil fan de metoade.

Totaal:

Kontrolearje en folje oan

Troch it BRIN-nûmer yn te fieren, wurde in soad gegevens automatysk ynfolle.

Workshop

Alle nije skoallen krije nei de bestelling útlis oer de wurking en ymplemintaasje fan de metoade.

Wurkje jim al mei de metoade, mar is der ferlet fan ekstra help? Freegje dan in workshop oan.