Bestelle

Bestel Spoar 8

Skoaljier 2019-2020

Bestelle of Ferlingje

4,50
  • per learling
  • learkrêften en behearders fergees
4,50
  • per learling
    learkrêften en behearders fergees

Bestelle of Ferlingje dochst sa

Stap 1: Oantal lisinsjes

Bestel of ferling de metoade foar in oantal groepen of de hiele skoalle. Alle learlingen hawwe in persoanlik akkount nedich foar Spoar 8.

Stap 2: Gegevens skoalle

Folje alle gegevens fan de skoalle yn.

Stap 3: Ymplemintaasje

Alle skoallen dy’t de metoade bestelle, biede wy fergees in start- en ferfolchwurkshop oan. Jou oan hokker datum en tiid de foarkar hat foar de yntroduksjeworkshop.

Al ynstapt op Spoar 8? Ek dan komme wy graach nochris del foar in workshop, as dêr ferlet fan is. Jou by it ferlingjen fan de metoade in geskikte datum en tiid oan of nim kontakt op mei de Afûk.

Stap 4: Oersjoch

Kontrolearje de gegevens. Nei it ferstjoeren fan de bestelling nimt de Afûk kontakt mei jim op oer it klearmeitsjen fan de digitale learomjouwing.

Wy helpe dy graach!

Belje

+31 (0)58 234 30 70

Maile

spoar8@afuk.nl