Workshop oanfreegje

Hielendal nij mei Spoar 8 of al in skofke dwaande, soms is der ferlet fan ekstra útlis of begelieding. Wy komme graach by jim del om útlis te jaan oer de metoade.

Folje de gegevens fan de skoalle yn om in workshop oan te freegjen.