grip

  • toetsing en evaluaasje fan it fak Frysk;
  • metoadebûne en metoade ûnôfhinklike evaluaasjeynstruminten;
  • jout dy as dosint mear ynsjoch op de fuortgong fan de learlingen.

Leerkrachten en de inspectie willen graag weten wat de behaalde resultaten van de leerlingen zijn als het gaat om de Friese taal. Ook leerlingen en ouders zijn nieuwsgierig naar wat er precies geleerd wordt op school. Grip is een evaluatiesysteem waarmee leerkrachten de Friese taalontwikkeling van leerlingen kunnen volgen. Grip bestaat uit methodegebonden- en methode-onafhankelijke evaluaties. Met Grip kunnen leerkrachten eenvoudig een passende evaluatie, bijvoorbeeld een zelfevaluatie, een observatie of een toets, inzetten en de uitkomsten ervan bijhouden. Het biedt zowel leerling als leerkracht inzicht in nieuw aan te leren kennis en vaardigheden. Deze taalvaardigheden zijn op vijf niveaus beschreven in het referinsjeramt Frysk (rrF), met een uitgewerkt systeem van ‘ik kin’-beweringen. Hierdoor kan de leerkracht een inschatting maken van welk niveau de leerling heeft bereikt en het geeft tevens informatie over wat nog aangeleerd kan worden.

De adviseurs van Cedin ondersteunen scholen bij de implementatie van Grip. In de begeleiding staat het geven van informatie, het maken van keuzes en het oefenen centraal. Scholen hoeven niet alle toetsen van Grip te gebruiken, op basis van kennis over de evaluatie-instrumenten kan elke school zelf een beslissing maken over welke evaluatie-instrumenten hij wil gebruiken om de taalontwikkeling van het Fries in beeld te brengen. Cedin biedt tevens begeleiding voor scholen aan bij het analyseren van de scores en het vertalen van die uitkomsten naar de lessen.

Nederlands