Oanmelde

Meld jim skoalle oan foar Spoar 8 en meitsje fergees gebrûk fan de metoade.

Oanmelde

Oanmelde foar Spoar 8 en/of Tsjil kin op taalplan.frl/oanmelde. Besteande brûkers fan Spoar 8 hoege harren net opnij oan te melden.

Taalplan Frysk 2030

Met het project Taalplan Frysk 2030 werkt Provinsje Fryslân, samen met taal- en onderwijsinstellingen en het onderwijsveld aan een sterke positie van het Fries in het onderwijs. Daar hoort goed lesmateriaal bij, en daarom is besloten om alle scholen in het basisonderwijs in Friesland gratis toegang te geven tot Spoar8.