Oanmelde

Meld jim skoalle oan foar Spoar 8 en meitsje fergees gebrûk fan de metoade.

Oanmelde

Oanmelde foar Spoar 8 en/of Tsjil kin op taalplan.frl/oanmelde. Besteande brûkers fan Spoar 8 hoege harren net opnij oan te melden.

Taalplan Frysk 2030

Mei it projekt Taalplan Frysk 2030 wurket de provinsje, tegearre mei taal- en ûnderwiisynstellingen en it ûnderwiisfjild oan in sterke posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis. Dêr heart goed lesmateriaal by, en dêrom is besletten om alle skoallen yn it basisûnderwiis yn Fryslân fergees tagong te jaan ta Spoar8.