Service en kontakt

Wy helpe dy graach mei stappeplannen, antwurden op faak stelde fragen of begelieding op skoalle.

Ynformaasjegidsen

Eftergrûnynformaasje

Utlisfilmkes

Om jim skoalle op wei te helpen yn de Spoar 8-omjouwing, sille wy koarte, praktyske útlisfilmkes meitsje.

Yn de filmkes wurdt koart útlein wat de mooglikheden binne fan Spoar 8, en hoe’t jim dy materialen ynsette kinne yn de klasse.

Sprinters GRIP

Snelstart-stappeplannen op ien A4’ke

Begelieding

Utlis op skoalle foar (in diel fan) it team

Nij skoaljier

In nij skoaljier is in nije start. Wy helpe dy graach mei it opstarten fan it skoaljier.

Begelieding

Utlis op skoalle foar (in diel fan) it team

Faak stelde fragen

Faak stelde fragen oer Spoar 8