Service en Kontakt

Wy helpe dy graach!

Hantliedingen

Utlis oer de ferskate ûnderdielen fan Spoar 8

Workshop

Utlis foar it team oer de mooglikheden fan Spoar 8

Faak stelde fragen

Faak stelde fragen oer Spoar 8

Nij skoaljier

In nij skoaljier en in nije start. Wy helpe dy graach by it opstarten fan it skoaljier!

In nij skoaljier bestut bygelyks datst de digitale learomjouwing fan Spoar 8 opnij ynrjochtsje moatst. Dat dochst fan dit skoaljier ôf op basis fan in EDEXML-bestân út it learlingadministraasjesysteem.