Metoade

Dêrom Spoar 8

Lear dyn learlingen de Fryske taal tematysk en digitaal yn funksjonele taalsituaasjes.

Besjoch Spoar 8

Temateek

Groep 1-2 en 3-4

Taalaktiviteiten

Groep 1-2 en 3-4

Ynteraktive Sykplaten

Groep 1-2 en 3-4

Lêsline

Groep 1-2 en 3-4

Projekten

Groep 5-8

Meunstertún

Groep 5-8

Toetsing & Evaluaasje

Groep 1-8

Brûk ek by Spoar 8

Boekekiste fan de Afûk

Krij 14 dagen in boekekiste mei de nijste Fryske berneboeken. Besjoch de boeken twa wiken en skaf se oan as de boeken de muoite wurrich binne. De boekekiste wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk.

Frysk lêze Spoar 8

Skoallen oer Spoar 8

De bern binne sa entûsjast dat se thús alfêst sjogge wat juf wer klearset hat.

Christina Post, CBS De Gearing

De thema’s voor groep 3-4 zien er prachtig en verzorgd uit. Materiaal genoeg. Heel uitnodigend!

Thea Kuipers, It Skriuwboerd

Wy helpe dy graach!

Belje

+31 (0)58 234 30 70

Maile

spoar8@afuk.nl