Doch mear mei it Frysk

Stap yn op Spoar 8

De metoade Frysk
foar it basisûnderwiis

Spoar 8 bestiet út fiif ûnderdielen. Besjoch hoe’t Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún helpe kinne by it jaan fan it fak Frysk.

Temateek

Groep 1-4

Doch mear mei Fryske lesmaterialen by allerhande tema’s yn de klasse

Taalaktiviteiten

Groep 1-4

Doch mear mei doelfêste
Fryske aktiviteiten
.

Projekten

Groep 5-8

Doch mear mei projekten
dy’t it Frysk mei oare fakken kombinearje

Lêsline

Groep 3-4

Doch mear mei lêzen
yn it Frysk
.

Meunstertún

Groep 5-8

Doch mear mei wurdskat, stavering en grammatika yn
in game

Dêrom Spoar 8

Slút oan by tema’s yn de klasse

Wurkje doelfêst

Fanút funksjonele taalsituaasjes

Kombinaasjetip!

Berneboeke-ambassadeur

De Berneboekeambassadeur (BBA) fan Fryslân set har yn om lês- en boekewille te fersprieden, yn de breedste sin. De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen ûnder de oandacht fan it publyk, en jout de promoasje fan berneboeken in werkenber gesicht.

Tip! By alle boeken út de lêskoffer fan de BBA binne fergees lesbrieven te downloaden!

Boekekiste fan de Afûk

Krij 14 dagen in boekekiste mei de nijste Fryske berneboeken op skoalle. Besjoch de boeken twa wiken en skaf se oan as de boeken de muoite wurrich binne. De boekekiste wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk.