Doch mear mei it Frysk
yn de Berneboekewike

6 o/m 17 oktober 2021

Astronaut, dokter of kok… berne spylje faak wat sy graach wurde wolle. Se wurde ynspirearre troch harren idoalen of helden: in bekende fuotballer, in Youtuber of sjongeres. Boeken binne ek in boarne om de fantasy fan de bern te prikkeljen

Yn de Berneboekewike 2021 kinsto alles wurde watsto wolst en alfêst dreame oer letter. . Doch dat ek mei Fryske berneboeken!

De winskmasine

Yn de Berneboekewike fynst by it tema ‘En doe?’ fjouwer nije Projekten
yn Spoar 8. Sa slútst mei de metoade Frysk foar it basisûnderwiis oan by aktuele tema’s yn de klasse.

Grutte projektopdracht – Groep 5

Ynteraktive opdrachten op twa differinsjaasjenivo’s – Groep 5

Doch mear mei Fryske Projekten
oer de tiid fan pake en beppe

Groep 5 De learlingen dogge ûndersyk nei it boartersguod fan harren pake en beppe.

Groep 6 De learlingen fine út watfoar iten oft der by pake en beppe op ’e tafel stie.

Groep 7 De learlingen fergelykje de skoalle fan no mei de skoalle fan pake en beppe.

Groep 8 De learlingen litte in jonge ferzje fan pake of beppe de haadrol spylje yn in aventoer dat him ôfspilet yn harren bernetiid.

De winskmasine

Wat wolsto letter graach wurde?
Mia wol piraat wurde.
Se kin net wachtsje en begjint alfêst te oefenjen.
En mei de winskmasjine fan Eef kinst wurde watst mar wolst!
Mar: wurket dy wol hieldal sa as it moat?

Ferhalewedstriid

Lit dyn learlingen de ferhalen ynstjoere dy’t ûnder it útfieren fan de Projekten ûntsteane. Wa wit komme se yn in spesjale útjefte fan it tydskrift Heit&Mem: de Pake&Beppe! Dizze útjefte sil yn 2021 ferskine.

Meidwaan
Ferhalen, ynterviews en resepten (150 oant 300 wurden) oer de tiid fan pake en beppe kinne ynstjoerd wurde fia spoar8@afuk.frl. Lit de learlingen oanjaan dat se wat ynstjoere foar de ferhalewedstriid en lit se der ek efkes by fertelle hoe âld oft se binne en op watfoar skoalle oft se sitte!

Meidwaan kin oant de krystfakânsje!

Stap yn op Spoar 8

Noch gjin lisinsje foar Spoar 8? Probearje de metoade trije moanne sûnder ferplichtingen! Spoar 8 kostet €4,50 de learling it skoaljier.

Doch mear mei
Fryske Berneboeken

By it tema ‘En doe?’ fynst ek moaie Fryske berneboeken! Lês se foar yn de klasse of lit de learlingen se sels lêze.

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8