Utlisfideos

Snelle útlis om oan ‘e slach te gean mei Spoar 8!

Yn dizze koarte rige filmkes wurdt per produkt in útlis jûn oer it produkt en de wize werop ast it ynsette kinst.

Yn de filmkes wurdt koart útlein wat de mooglikheden binne fan Spoar 8, en hoe’t jim dy materialen ynsette kinne yn de klasse.

Wolkom

Temateek

Projekten

Meunstertún

Ynlogge

Taalaktiviteiten

Lêsline

Wurkje oan taaldoelen