Lêsline

Lêsline

Groep 3-4

Lear dyn learlingen Frysk lêzen mei de Lêsline. Wurkje oan hieltyd fiif lessen en reizgje mei de learlingen lâns fjouwer Lêsline-stasjons. Yn alle lessen wurdt in nije ‘letter’ oanbean: in Frysk lûd of lêsteken.

Start

De Lêsline giet derfan út dat de elemintêre lêshanneling behearske wurdt.

Start mei de Lêsline as learlingen deroan ta binne. Bygelyks healwei groep 3 of yn groep 4, at se in jier lêsûnderwiis hân ha.

Yn de startles komme de learlingen yn ’e kunde mei Keimpe de Krokodil, de seis bern, de hûn en de kat.

Keimpe jout yn alle Lêslinelessen ynstruksje oer de nije ‘letter’ en de opdrachten dy’t dêrby hearre. Yn de kontekst fan wat de bern en de bisten yn de ferhaaltsjes meimeitsje, oefenje de learlingen it lêzen fan de Fryske taal.

Organisaasje en differinsjaasje

Yntrodusearje de Lêslinelessen as learkrêft of lit alles oer oan Keimpe de Krokodil.

Yn alle lessen kinne de learlingen selsstannich oan ’e slach mei in ferskaat oan opdrachten op de kompjûter of tablet. Keimpe de Krokodil helpt de learlingen dêrby mei oansprekkende yllustraasjes en audio-ynstruksjes yn it Frysk óf yn it Nederlânsk.

Lit learlingen selsstannich wurkje, mar besteegje ek oandacht oan de klassikale ynteraksje.

Sykje de ynteraksje yn in klassikale yntroduksje of ôfsluting fan de les. Brûk Keimpe syn koarte útlis, de bypassende wurdlisten en de letterkaarten dy’tst ophingje kinst yn de klasse. Ferken sa mei-inoar de nije klank en oefenje nochris wat earder leard is.

Evaluaasje

Krij ynsjoch yn alles wat learlingen dogge ûnderweis.

Besjoch yn it resultate-oersjoch hoe’t learlingen wurkje mei de Lêslinelessen. Krij ynsjoch yn it nivo fan de learlingen en besjoch by watfoar Fryske lûden en lêstekens de learlingen bygelyks help nedich hawwe.

Fjouwer tuskentiidske evaluaasje-stasjons

De tuskentiidske evaluaasjes fine plak mei ‘Dit kin ik al!’-opdrachten by de fjouwer Lêsline-stasjons. Brûk de metoadebûne toetsen fan Grip om in goed byld te krijen fan de lêsûntwikkeling fan alle yndividuele learlingen.

Didaktyk

De klam leit yn de Lêsline op it lêzen fan it Frysk.

Nije Fryske ‘letters’ wurde hieltyd werhelle en oanbean yn ferskillende konteksten. Tink bygelyks oan ferbynoefeningen, ynfoloefeningen, lústeropdrachten, koarte teksten, flitskaarten en spultsjes.

Lit learlingen tegearre lûdop lêze.

Foar de Lêsline binne koarte nijsgjirrige teksten skreaun dy’t tegearre lêzen wurde kinne en goed oanslute by de belibbingswrâld fan de learlingen. Learlingen leare dêrmei kritysker te wêzen op wat se yn it Frysk sels lêze en lûdop ferklanke.

De bern binne sa entûsjast dat se thús alfêst sjogge wat juf wer klearset hat.

Christina Post, CBS De Gearing