Meunstertún

Meunstertún

Groep 5-8

Meunstertún is dé edukative game foar groep 5-8. Lit learlingen selsstannich wurkje oan harren Fryske wurdskat, stavering en grammatika. Se dogge it graach!

Opset

Alle learlingen meunsterlik motivearre.

Yn de game moatte learlingen de meunsters yn harren eigen Meunstertún fersoargje. Binne de meunsters tefreden? Dan komme der hieltyd mear besikers en krijt de tún mear meunsters!

Doelfêst

In echte game dy’t edukatyf én adaptyf is.

De learlingen meitsje Fryske wurdskat-, staverings- en grammatika-opdrachten om de meunsters yn de Meunstertún tefreden te hâlden. Dat dogge learlingen altyd op harren eigen nivo, want Meunstertún is in adaptive game.

Lit learlingen mei ekstra oefenmateriaal noch better op harren meunsters passe!

Brûk it ekstra oefenmateriaal by de Meunstertún om staverings- en grammatikaregels út te lizzen. Bygelyks as yntroduksje op de game of as remediearjend lesmateriaal, at út it resultate-oersjoch blykt dat learlingen net fierder komme yn de Meunstertún.

Evaluaasje

Krij ynsjoch yn alles wat learlingen dogge ûnderweis.

Besjoch yn it resultate-oersjoch hoe’t de learlingen wurkje mei de Meunstertún. Krij ynsjoch yn it nivo fan de learlingen en besjoch by watfoar staveringsregels of wurdskatoefeningen de learlingen bygelyks help nedich hawwe.