Projekten

Groep 5-8

Met Projekten doe je meer met het combineren van het Fries met andere vakken. Projekten bestaan uit een grote projektopdracht, verdiepende niveau-opdrachten en extra lesmaterialen.

Didactiek

Sluit aan bij thema’s in de klas
Sluit met Projekten aan bij het thema waar in de klas aan wordt gewerkt. Zo leer je jouw leerlingen op een betekenisvolle manier Fries. Bovendien wordt het eenvoudiger om het Fries met andere vakken te combineren (CLIL).

Aansluitende thema’s
Projekten zoek je uit aan de hand van thema’s die ook gebruikt worden in andere (Nederlandstalige) methoden voor wereldoriëntatie.

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Ik hâld fan de seizoenen!
oer de seizoenen
Hasto ferstân fan fytsen?
oer fytsen
Hoe wennesto?
oer huzen
Dit is myn sport!
oer sporten
Nei de merke!
oer de merke
Ynspiraasje genôch!
oer keunstners
Bisteboel!
oer bisten
Wêr boarten pake en
beppe mei?

oer boartersguod fan doe

Sa ha ik dat noch nea
besjoen!

oer byldtaal
It ferhaal achter de namme
oer de skiednis fan nammen
Fan idee nei útfi ering
oer bouwen
Wat is it hjir moai!
oer it lânskip
Om de tonne!
oer Fryske sporten
Op skoalreis!
oer skoalreiskes
Hokus pokus…
oer gûcheljen
Eefkes yn it waar sjen
oer it waar
Wat stie der by pake en
beppe op ’e tafel?

oer iten en drinken fan doe

Opfalle mei rym!
oer poëzy
Wat stiet der op ‘e planning?
oer de aginda
Meitsje it mei technyk!
oer beroppen
Hûs te keap!
oer hûzen ferkeapje
Lâns de line
oer ferslachjaan
Wêr silsto op traktearje?
oer traktaasjes
It doek giet iepen!
oer foarstellingen
By pake en beppe op skoalle
oer de skoalle fan doe
Oz
by Praat mar Toaniel!

Allegear taal!
oer meartaligens
Tiid foar de takomst!
oer de takomst
Ut watfoar hoeke waait
de wyn?

oer enerzjy
Dit is myn buert!
oer de eigen buert
Us klup is de bêste!
oer sportferieningen
Sa dogge wy dat hjir
oer tradysjes
Machtich moai museum
oer musea
De krêft fan ‘e natuer
oer natuerkrêften
Belibje it mei pake en beppe
oer it deistich libben fan doe
Jungleboek
by Praat mar Toaniel!

Handig! Spoar 8 houdt automatisch voor je bij aan welke taaldoelen je gewerkt hebt.

Werk doelgericht
Met Projekten werk je doelgericht aan de Friese taal, want de grote projectopdrachten zijn gekoppeld aan de taaldoelen uit het referentiekader Fries. Projekten kun je daarom ook uitzoeken bij een van de taaldoelen uit het referentiekader Fries.

Automatisch overzicht
Uitgevoerde Projekten worden automatisch geregistreerd in het referentiekader Fries. Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt.

Spoar 8 - Projekten in het reverentiekader Fries

Fries in functionele taalsituaties
Projekten gaan altijd over taalsituaties uit de wereld om ons heen. Zo leer je jouw leerlingen Fries waar ze wat mee kunnen. Niet alleen in Spoar 8, maar vooral ook in de echte wereld.

Organisatie

Standaard projectaanpak: een project in drie stappen
In stap 1 introduceer je het project. Bekijk met elkaar de teaser, praat over het thema en verken de projectopdracht. In stap 2 verdiepen de leerlingen zich verder in het thema van het project met de niveau-opdrachten op twee differentiatieniveaus. Daarnaast kan er gewerkt worden aan woordenschat, spelling en grammatica met de Meunstertún en moet er ruimte zijn voor het voorbereiden van de projectopdracht. Stap 3 is het uitvoeren en evalueren van de projectopdracht.

Opbouw

Inhoud

Organisatie

Stap 1
Introductie

Teaser en voorgesprek
Uitleg projectopdracht
Extra materiaal

Klassikaal
1 lesmoment*

Stap 2
Verdieping en voorbereiding

Acht niveau-opdrachten
Voorbereiding projectopdracht
Meunstertún

Zelfstandig
2 lesmomenten*

Stap 3
Uitvoering en evaluatie

Uitvoering projectopdracht
Nagesprek
Evaluatie

Klassikaal
1 lesmoment*

*1 lesmoment is 30-45 mintuten. De tijd die een lesmoment kost is natuurlijk afhankelijk van de aanpak en de omvang van de verschillende projectopdrachten.

Standaard of eigen aanpak
Kies voor de standaard projectaanpak of combineer de verschillende onderdelen tot een eigen aanpak. Projekten zijn helemaal aan te passen aan de situatie in de klas.

Leerlingen van verschillende leerjaren en taalniveaus kunnen heel goed samenwerken.

Groepsdoorberekend werken (in combinatiegroepen)
Zoek voor de hele groep een project uit en behandel een jaar later een project over hetzelfde thema uit een aansluitend leerjaar. Dat kan omdat in projectopdrachten differentiatie op natuurlijke wijze plaatsvindt. Leerlingen van verschillende leerjaren en taalniveaus zouden dus heel goed kunnen samenwerken.

Differintiatie

Natuurlijke differentiatie in projectopdrachten
Leerlingen kunnen in projectopdrachten altijd meedoen op hun eigen niveau, want vaak wordt er gewerkt aan meerdere taaldomeinen tegelijk. Door leerlingen met verschillende taalniveaus bewust met elkaar te laten samenwerken, zullen ze elkaar op natuurlijk wijze uitdagen om de Friese taal steeds meer en beter te gebruiken.

Met niveau-opdrachten verdiepen leerlingen zich verder in het thema van het project.

Breid kennis en woordenschat uit met niveau-opdrachten
Met niveau-opdrachten verdiepen leerlingen zich zelfstandig in het thema van een project. Instructies in het Fries én Nederlands en veel audiofragmenten helpen de leerlingen om de opdrachten goed te begrijpen.

Gele óf blauwe nivo-opdrachten
Spreek met de leerlingen af of ze de gele óf blauwe niveau-opdrachten maken. Geel is voor leerlingen die wat minder thuis zijn in de Friese taal, meer taalvaardigere leerlingen kiezen voor blauw. De gele en blauwe nivo-opdrachten gaan altijd over hetzelfde bronmateriaal, maar de verwerking van de opdrachten verschilt.

Spoar 8 - Niveau-opdracht Geel in Projekten
Spoar 8 - Niveau-opdracht blauw in Projekten

Gebruik ook de Meunstertún
Naast niveau-opdrachten kan er tijdens het uitvoeren van een project ook gewerkt worden aan Friese woordenschat, spelling en grammatica. Gebruik daar de adaptieve game Meunstertún en het bijbehorende spellingsmateriaal voor.

Evaluatie

Laat leerlingen zelf evalueren
Leerlingen vullen na het uitvoeren van de projectopdracht een zelfevaluatie in. Aan de hand van verschillende ‘ik-kan’-beweringen kijken de leerlingen terug op het gebruiken van het Fries. Zo krijgen ze meer eigenaarschap over het leren van de Friese taal.

Spoar 8 - Zelfevaluaties in Projekten

Bekijk de leerlingresultaten
Bekijk in het resultatenoverzicht hoe leerlingen werken aan de niveau-opdrachten. Daar zijn ook de zelfevaluaties terug te vinden die de leerlingen hebben ingevuld na het uitvoeren van de projectopdracht.

Bij veel Projekten worden evaluatie-instrumenten van Grip aangeboden.

Observeer de taalontwikkeling
Bij veel Projekten worden methode-onafhankelijke evaluatie-instrumenten van Grip aangeboden. Observeer daarmee hoe de leerlingen het Fries gebruiken tijdens het uitvoeren van de projectopdracht.