Service en contact

We helpen je graag met stappenplannen, antwoorden op veelgestelde vragen of in workshop.

Informatiegidsen

Achtergrondinformatie

Utlisfilmkes

Om jim skoalle op wei te helpen yn de Spoar 8-omjouwing, sille wy koarte, praktyske útlisfilmkes meitsje.

Yn de filmkes wurdt koart útlein wat de mooglikheden binne fan Spoar 8, en hoe’t jim dy materialen ynsette kinne yn de klasse.

Sprinters GRIP

Snelstart-stappenplan op één A4’tje

Nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar is een nieuwe start. We helpen je graag met het opstarten van het schooljaar.

Begeleiding

Uitleg op school voor (een deel van) het team

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Spoar 8