Taalaktiviteiten

Taalaktiviteiten

Groep 1-2 en 3-4

Werk met Taalaktiviteiten thematisch en doelgericht aan de Friese taal.

Opzet

Laat leerlingen door gevarieerde activiteiten in aanraking komen met het Fries.

Volg eenvoudig de beschrijving van een Taalaktiviteit en sluit door een verscheidenheid aan werkvormen aan bij thema’s waar in de klas aan wordt gewerkt.

Gebruik de differentiatietips.

Bij alle taalaktiviteiten vind je extra differentiatiedoelen en suggesties om rekening te kunnen houden met de verschillende taalachtergronden in de groep.

Maak van Taalaktiviteiten een volledige les met lesmateriaal uit de Temateek.

Bij alle Taalaktiviteiten is materiaal toegevoegd uit de Temateek, maar lesmateriaal toevoegen dat je zelf geschikter vindt, kan natuurlijk ook. In de Temateek vind je honderden Friese verhaaltjes, filmpjes, liedjes, woordlijsten en spelletjes!

Doelgericht

Werk vanuit taaldoelen.

Zoek Taalaktiviteiten vanuit een thema of bij één van de taaldoelen uit het referinsjeramt Frysk (rrF).

Check automatisch in op het referinsjeramt Frysk (rrF).

Uitgevoerde Taalaktiviteiten worden automatisch geregistreerd in het referinsjeramt Frysk (rrF). Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt en ben je zeker van een beredeneerd aanbod.

Evaluatie

Krijg een goed beeld van de individuele taalontwikkeling van alle leerlingen.

Bij de meeste Taalaktiviteiten wordt een suggestie gedaan voor een methode-onafhankelijk evaluatie-instrument van Grip. Observeer daarmee jouw leerlingen als ze bezig zijn met de opdracht.

Ik fyn it noflik dat it materiaal maklik te brûken is sûnder al te folle tarieding.

Jildou Brinkman, Rkbs Sint Ludgerus