Taalaktiviteiten

Groep 1-8

Met Taalaktiviteiten doe je doelgericht meer met het Fries. De stap-voor-stap beschrijvingen en bijbehorende lesmaterialen uit de Temateek maken dat heel eenvoudig.

Didactiek

Sluit aan bij thema’s in de klas
Sluit met Taalaktiviteiten aan bij het thema waar in de klas aan wordt gewerkt. Zo leer je jouw leerlingen op een betekenisvolle manier Fries. Bovendien wordt het eenvoudiger om het Fries met andere vakken te combineren (CLIL).

Aansluitende thema’s
Taalaktiviteiten zoek je uit aan de hand van grote thema’s die overeen komen met thema’s die worden gebruikt in andere Nederlandstalige methoden voor de onderbouw en bijvoorbeeld wereldorientatie in de bovenbouw.

Thema’s Groep 1-2

Thema’s Groep 3-4

Thema’s Groep 5-8

Feest en fiering
Ald en nij, Befrijingsdei, Brulloft, Merke, Falentynsdei,
Heite- en Memmedei, Jierdei, Keningsdei, Kryst, Peaske,
Sint-Marten, Sinteklaas

Frije tiid en ferbylding
Fakânsje, Fantasy en mearkes, Ferklaaie, Film en toaniel,
Kleuren en foarmen, Knutselje, Lêze, Muzyk, Sirkus, Sport

Ik en myn omjouwing
Apparaten, Beroppen, Berte, Dea, Gefoelens, Deistige
rûtinen, Doarp en stêd, Thús, Skoalle, Ferkear, Famylje en
freonen, Iten en drinken, Lichem en sûnens, Sintugen, Klean

Seizoenen en natuer
Beammen en blommen, Bisten, Bistetún, Buorkerij, Hjerst,
It waar, Maitiid, Simmer, Tiid en telle, Wetter, Winter

Hoe fielsto dy?

Hoe kin dat?

Wa bisto?

Wat beweecht dêr?

Wat fiersto?

Wat fynsto moai?

Wat ite wy hjoed?

Wat sjochsto om dy hinne?

Bliuw yn beweging!
over sûn leven, bewege
en sport

Brûk dyn taal!
over taal, meartalichheid,
literatuer, poëzy en
muzyk(teksten)

Fyn it út!
over technyk, ûntdekkingen
en útfiningen

Safolle minsken, safolle
gewoanten!

over kultuer, tradysjes,
boargerskip, religy en
beroppen

Sjoch om dy hinne!
over omjouwing,
ierdrykskunde en geakunde

Tiden hawwe tiden!
over skiednis, ferline, it no
en de takomst

Uterje dysels!
over keunst, muzyk, toaniel en
sosjaal-emosjonele tema’s

Wiis mei ús planeet!
over natuer, bisten, miljeu,
klimaat en it heelal

Handig! Spoar 8 houdt automatisch voor je bij aan welke taaldoelen je hebt gewerkt.

Werk doelgericht
Met Taalaktiviteiten werk je doelgericht aan de Friese taal, want Taalaktiviteiten zijn gekoppeld aan de taaldoelen uit het referentiekader Fries. Taalaktiviteiten kun je daarom ook uitzoeken bij een van de taaldoelen uit het referentiekader Fries.

Automatisch overzicht
Uitgevoerde Taalaktiviteiten worden automatisch geregistreerd in het referentiekader Fries. Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt.

Spoar 8 - Taalaktiviteiten in het referinsjeramt Frysk

Fries in functionele taalsituaties
Taalaktiviteiten gaan altijd over taalsituaties uit de wereld om ons heen. Zo leer je jouw leerlingen Fries waar ze wat mee kunnen. Niet alleen in Spoar 8, maar vooral ook in de echte wereld.

Organisatie

Eenvoudig aan de slag
Een overzicht van taaldoelen waar je aan werkt, een inschatting van de tijd en een stap voor stap beschrijving van de activiteit helpen jou om Taalaktiviteiten eenvoudig uit te kunnen voeren.

Spoar 8 - Handleiding van een taalaktiviteit

De werkvormen zijn afhankelijk van het thema’s en de taaldomeinen waar je aan werkt.

Wisselende werkvormen
Vaak is een uitzending van SkoalTV of een nieuwsgierig verhaal uit de Temateek de aanleiding om in de kring of in kleine groepjes met elkaar aan de slag te gaan. De werkvormen die volgen zijn afhankelijk van het thema en de taaldomeinen waaraan je werkt.

Kies uit bijbehorende lesmaterialen
Bij alle Taalaktiviteiten vind je bijbehorende lesmaterialen uit de Temateek. Sommige lesmaterialen heb je sowieso nodig om Taalaktiviteiten goed te kunnen uitvoeren, andere lesmaterialen kunnen een mooie aanvulling zijn.

Gebruik het lesmateriaal klassikaal én zelfstandig
Gebruik de lesmaterialen die jij hebt uitgezocht klassikaal door ze eenvoudig om het digibord te tonen. De lesmaterialen staan ook automatisch klaar in het account van de leerlingen. Zo kun je leerlingen zelfstandig laten werken met bijvoorbeeld spelletjes of Ynteraktive Sykplaten op hun tablet of computer.

Differintiatie

Iedereen op zijn eigen niveau
Bij alle Taalaktiviteiten vind je differentiatiedoelen en suggesties om rekening te kunnen houden met verschillende taalachtergronden in jouw groep.

Spoar 8 - Differentiatiedoelen in Taalaktiviteiten

Evaluatie

Observeer de individuele taalontwikkeling
Bij veel Taalaktiviteiten worden methode-onafhankelijke evaluatie-instrumenten van Grip aangeboden. Observeer daarmee hoe de leerlingen het Fries gebruiken tijdens de taalactiviteit.

Spoar 8 - Grip observatie-instrument