Taalaktiviteiten

Groep 1-4

Met Taalaktiviteiten doe je doelgericht meer met het Fries. De stap-voor-stap beschrijvingen en bijbehorende lesmaterialen uit de Temateek maken dat heel eenvoudig.

Didactiek

Sluit aan bij thema’s in de klas
Sluit met Taalaktiviteiten aan bij het thema waar in de klas aan wordt gewerkt. Zo leer je jouw leerlingen op een betekenisvolle manier Fries. Bovendien wordt het eenvoudiger om het Fries met andere vakken te combineren (CLIL).

Aansluitende thema’s
Taalaktiviteiten zoek je uit aan de hand van thema’s die ook gebruikt worden in andere (Nederlandstalige) methoden voor de onderbouw. Denk aan Schatkist, Kleuterplein, Veilig leren lezen en Lijn 3.

Thema’s Groep 1-2
Feest en fiering
Frije tiid en ferbylding
Ik en myn omjouwing
Seizoenen en natuer

Categorieën Groep 1-2
Ferhaaltsjes
Opsisferskes en Gedichten
Ferskes
Filmkes
Sykplaten
Praatplaten
Wurdlisten
Boeketips
Ideeën foar hoeken

Thema’s Groep 3-4
Hoe fielsto dy?
Hoe kin dat?
Wat bisto?
Wat beweecht dêr?
Wat fiersto?
Wat fynsto moai?
Wat ite wy hjoed?
Wat sjochsto om dy hinne?

Categorieën Groep 3-4
Foarlêze
Sels lêze
Poëzy
Ferskes
Filmkes
Sykplaten
Praatplaten
Wurdlisten
Spultsjes
Wurkblêden
Boeketips

Handig! Spoar 8 houdt automatisch voor je bij aan welke taaldoelen je hebt gewerkt.

Werk doelgericht
Met Taalaktiviteiten werk je doelgericht aan de Friese taal, want Taalaktiviteiten zijn gekoppeld aan de taaldoelen uit het referentiekader Fries. Taalaktiviteiten kun je daarom ook uitzoeken bij een van de taaldoelen uit het referentiekader Fries.

Automatisch overzicht
Uitgevoerde Taalaktiviteiten worden automatisch geregistreerd in het referentiekader Fries. Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt.

Fries in functionele taalsituaties
Taalaktiviteiten gaan altijd over taalsituaties uit de wereld om ons heen. Zo leer je jouw leerlingen Fries waar ze wat mee kunnen. Niet alleen in Spoar 8, maar vooral ook in de echte wereld.

Organisatie

Eenvoudig aan de slag
Een overzicht van taaldoelen waar je aan werkt, een inschatting van de tijd en een stap voor stap beschrijving van de activiteit helpen jou om Taalaktiviteiten eenvoudig uit te kunnen voeren. De werkvormen zijn afhankelijk van het thema en de taaldomeinen waaraan je werkt.

De werkvormen zijn afhankelijk van het thema’s en de taaldomeinen waar je aan werkt.

Wisselende werkvormen
Vaak is een uitzending van SkoalTV of een nieuwsgierig verhaal uit de Temateek de aanleiding om in de kring of in kleine groepjes met elkaar aan de slag te gaan. De werkvormen die volgen zijn afhankelijk van het thema en de taaldomeinen waaraan je werkt.

Kies uit bijbehorende lesmaterialen
Bij alle Taalaktiviteiten vind je bijbehorende lesmaterialen uit de Temateek. Sommige lesmaterialen heb je sowieso nodig om Taalaktiviteiten goed te kunnen uitvoeren, andere lesmaterialen kunnen een mooie aanvulling zijn.

Gebruik het lesmateriaal klassikaal én zelfstandig
Gebruik de lesmaterialen die jij hebt uitgezocht klassikaal door ze eenvoudig om het digibord te tonen. De lesmaterialen staan ook automatisch klaar in het account van de leerlingen. Zo kun je leerlingen zelfstandig laten werken met bijvoorbeeld spelletjes of Ynteraktive Sykplaten op hun tablet of computer.

Differintiatie

Iedereen op zijn eigen niveau
Bij alle Taalaktiviteiten vind je differentiatiedoelen en suggesties om rekening te kunnen houden met verschillende taalachtergronden in jouw groep.

Evaluatie

Observeer de individuele taalontwikkeling
Bij veel Taalaktiviteiten worden methode-onafhankelijke evaluatie-instrumenten van Grip aangeboden. Observeer daarmee hoe de leerlingen het Fries gebruiken tijdens de taalactiviteit.