Taalaktiviteiten

Taalaktiviteiten

Groep 1-2 en 3-4

Wurkje mei taalaktiviteiten tematysk en doelfêst oan de Fryske taal.

Opset

Lit learlingen mei fariearre aktiviteiten yn oanrekking komme mei it Frysk.

Folgje ienfâldich de beskriuwing fan in taalaktiviteit en slút mei in ferskaat fan wurkfoarmen oan by tema’s der’t yn de klasse oan wurke wurdt.

Brûk de differinsjaasjetips.

By alle taalaktiviteiten fynst ekstra differinsjaasjedoelen en suggestjes om rekken hâlde te kinnen mei ferskillende taaleftergrûnen yn dyn groep.

Meitsje fan taalaktiviteiten in folsleine les mei lesmateriaal út de Temateek.

By alle taalaktiviteiten is ek materiaal út de Temateek taheakke, mar lesmateriaal tafoegje datsto sels geskikter fynst, kin fansels ek. Yn de Temateek fynst hûnderten Fryske ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, wurdlisten en spultsjes!

Doelfêst

Wurkje fanút taaldoelen.

Sykje taalaktiviteiten fanút in tema of by ien fan de taaldoelen út it referinsjeramt Frysk (rrF).

Tsjek automatysk yn op it Referinsjeramt Frysk (rrF).

Utfierde taalaktiviteiten wurde automatysk registrearre yn it referinsjeramt Frysk (rrF). Sa hast altyd in aktueel oersjoch fan de taaldoelen dêr’tsto oan wurke hast en bist wis fan in beredenearre oanbod.

Evaluaasje

Krij in goed byld fan de yndividuele taalûntwikkeling fan alle learlingen.

By de measte taalaktiviteiten wurdt in suggestje jûn foar in metoade-ûnôfhinklik evaluaasje-ynstrumint fan Grip. Observearje dêrmei dyn learlingen as sy dwaande binne mei in opdracht.

Ik fyn it noflik dat it materiaal maklik te brûken is sûnder al te folle tarieding.

Jildou Brinkman, Rkbs Sint Ludgerus