veel gestelde vragen

Algemeen

1Wat kost de methode?
Spoar 8 kost 5,90 per leerling per jaar. De Provincie geeft elke school in Friesland elk jaar een bedrag voor het aanschaffen fan Friese leermiddelen. De school krijgt van de Provincie 6,60 per leerling per jaar.
2Op wat voor manieren kan de methode worden gebruikt?
De methode kan op een aantal verschillende manieren worden gebruikt. Er zijn klassikale lessen voor op het digibord. Voor de zelfstandige werklessen kunnen leerlingen digitaal werken op tablets, computers en laptops. De werking van de methode via Snappet is niet optimaal door de kwaliteit en snelheid van de tablets die worden gebruikt bij deze methode. Afhankelijk van het aantal apparaten kunnen alle kinderen digitaal werken, of kan er bijvoorbeeld worden gewerkt met een roulatiesysteem. De docent kan ook printjes maken van lesmaterialen of thema’s, zodat de leerlingen op papier kunnen werken.
3Wat moet er worden gedaan voordat wij als leerkracht met de leerlingen van start kunnen?
4Moet voor iedere leerling betaald worden?
Ja, de prijs van de methode is afhankelijk van het aantal leerlingen dat met Spoar 8 werkt. De prijs is bewust aan de lage kant om het voor scholen betaalbaar te houden. Ook als niet alle leerlingen digitaal werken met de methode, geldt de prijs per leerling.
5Aan wat voor taaldoelen werkt Spoar 8?
Met de taalactiviteiten voor de onderbouw en de eindopdrachten voor de midden- en bovenbouw werken de leerlingen aan de taaldoelen van het Referinsjeramt Frysk. Dat zijn algemene taaldoelen op het gebied van luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken. Spoar 8 houdt bij aan welke doelen er is gewerkt. De leerkracht kan een taalactiviteit of eindopdracht kiezen die past bij het thema waar aan wordt gewerkt. Andersom werken kan ook, dan kiest de leerkracht een taaldoel en wordt de bijbehorende taalactiviteit of eindopdracht klaargezet voor de leerlingen.
6Wat is Grip?
Met de methode-onafhankelijke toetsen van Grip kan de Friese taalontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd. Binnen Grip zijn observatie-instrumenten, woordenschat- en leesbegripstoetsen beschikbaar. Grip is inbegrepen bij Spoar 8.
7Kunnen wij hulp krijgen bij de implementatie van Spoar 8?
Alle nieuwe scholen krijgen van ons een startworkshop. In deze workshop wordt uitgelegd hoe de methode er uitziet en hoe de docenten er mee kunnen werken. Mochten jullie al een tijdje met Spoar 8 werken, maar nog tegen zaken aanlopen of behoefte hebben aan een workshop dan kunnen jullie dat aangeven via het bestelformulier of door contact op te nemen met de Afûk. Voor alle vragen of opmerkingen aangaande Spoar 8 kunnen jullie mailen naar spoar8@afuk.nl of bellen met de Afûk op nummer 058-2343070.

Onderbouw

1Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de onderbouwvariant?
Spoar 8 voor de onderbouw werkt thematisch en sluit aan bij andere onderbouwmethoden, zoals Schatkist en Kleuterplein. Er zijn 48 thema’s, zoals: de seizoen, feesten, sport, het lichaam enz. Spoar 8 geeft toegang tot meer dan duizend verhalen, liedjes, woordenlijsten en zoekplaten. De onderbouwdocent kan zelf zijn/haar Friese les samenstellen bij het thema waar in de klas aan wordt gewerkt. In de vorm van taalactiviteiten wordt een groot aantal ideeën gegeven om met de leerlingen aan en in het Fries te werken. De taalactiviteiten zijn gekoppeld aan de taaldoelen van het referinsjeramt Frysk (rrF).
2Wat gebeurt er met mijn gemaakte les in het nieuwe schooljaar?
Als een docent bijvoorbeeld een les heeft gemaakt bij het thema lente of Sinterklaas, kan deze in het nieuwe schooljaar weer worden gebruikt. Alle lessen worden opgeslagen in het archief en kunnen in het nieuwe schooljaar weer worden geactiveerd. Dat scheelt een hoop tijd.
3Kan er in de onderbouw zowel klassikaal als zelfstandig worden gewerkt?
Dat kan. De onderbouwvariant richt zich vooral op het werken via het digibord. De docent zet een les klaar en behandelt deze klassikaal. Ook de taalactiviteiten zijn vaak klassikale opdrachten, waarin natuurlijk wel gedifferentieerd kan worden per leerling. Leerlingen kunnen ook zelfstandig met de digitale materialen aan de slag. De docent kan het materiaal – bijvoorbeeld een liedje, een filmpje of een interactieve zoekplaat – voor de kinderen klaarzetten.
4Kan ik mijn lessen ook delen met een collega?
Lessen kunnen worden gedeeld met collega’s op school. Dit gebeurt automatisch als jullie beide aan dezelfde klas gekoppeld zijn en kan worden aangegeven bij het aanmaken van een les. Jouw les zal dan automatisch in het lessenoverzicht van jouw collega verschijnen.

Midden boven bouw

1Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de midden- en bovenbouwvariant?
Deze variant is opgebouwd uit verschillende thema’s. Elk thema bestaat uit vier lessen met een vaste opbouw. Les 1 is de introductieles, les 2 en 3 zijn de zelfstandige werklessen en les 4 staat in het teken van de uitvoering van de eindopdracht (Tram- of Treinopdracht). Voor de zelfstandige werklessen zijn er twee differentiatieniveaus. Spelling, woordenschat en grammatica wordt aangeboden via de adaptieve game de Meunstertún. Met de Tram- en Treinopdrachten wordt gewerkt aan de taaldoelen voor het Fries. De eindopdrachten zijn gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (rrF).
2Hoe werkt Spoar 8 aan de spelling?
In de game ‘Meunstertún’ werken leerlingen aan woordenschat, spelling en grammatica van het Fries. Meunstertún is een digitale game waarmee leerlingen individueel en op hun eigen niveau werken aan spelling, woordenschat en grammatica. In de game zijn de spelers verantwoordelijk voor een soort dierentuin, maar dan met monsters. Die monsters hebben allemaal eigen wensen; zo willen ze boeken lezen, naar muziek luisteren of eten hebben. Als ze dat niet krijgen worden ze ontevreden. Om dat allemaal te regelen voor de monsters, moeten de leerlingen taalgames spelen. De leerling werkt aan zaken zoals: korte en lange klanken, tweeklanken, rijm, woordenschat, spreekwoorden en synoniemen, werkwoorden, zinsontleding en schrijven. Grammatica- en spellingsregels worden uitgelegd en na elke oefening wordt uitgelegd wat er eventueel fout is gegaan. Naar aanleiding van de resultaten van de leerlingen kan de leerkracht extra oefenmateriaal voor de spelling klaarzetten voor individuele of groepen leerlingen, waardoor specifieke spellingsonderwerpen extra aandacht kunnen krijgen.
3Hoe werk ik met een combinatiegroep?
De leerkracht kan kiezen waar hij of zij mee aan de slag wil. De thema’s en de opdrachten zijn voor meerdere leerjaren geschikt. Bij een combinatiegroep 5-6 kan in één jaar de methode voor groep 5 worden gebruikt en in het jaar daarna het materiaal van groep 6.
4Is differentiatie mogelijk?
Spoar 8 heeft verschillende mogelijkheden om te differentiëren. Wat betreft de spelling, grammatica en woordenschat werken de leerlingen met de educatieve game Meunstertún op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Voor de zelfstandige werklessen binnen een thema zijn er twee niveaus; het gele en het blauwe niveau. Gele opdrachten zijn meer receptief (vooral praten en lezen en wat eenvoudiger) en blauwe opdrachten zijn meer productieve activiteiten (meer schrijven en is wat moeilijker). Binnen de Tram en de Treinopdrachten kan gedifferentieerd worden door de verschillende taken binnen een opdracht aan de meer of minder Friestalige leerlingen toe te wijzen.
5Wat is het verschil tussen een Tram- en een Treinopdracht?
Voor elk subthema (bijv. ‘Merke’ binnen het thema ‘Feest’) zijn er twee eindopdrachten. De docent kiest een van beide opdrachten. De Tramopdracht is niet makkelijker of moeilijker dan de Treinopdracht, maar vraagt iets anders van de organisatie. De Tramopdracht kan makkelijker binnen de klas of binnen de school georganiseerd worden (bijv. een weerbericht maken). Bij de Treinopdracht wordt vaker een beroep gedaan op de omgeving. Bijv. een wandeling door de buurt met een opdracht, een interview met een sporter of een bezoek aan een museum. Dat vraagt wat meer organisatie, maar maakt de taaltaak vaak ook wat authentieker. Natuurlijk kan deze keuze voor een eindopdracht ook worden gemaakt op basis van het domein of de doelen waar met de opdracht aan wordt gewerkt (bijv. het maken van een gedicht (Schrijven) in plaats van het houden van een modeshow (Praten)). De Tram- en Treinopdrachten zijn allemaal gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk, maar staan ook klaar bij elk thema.

Groep 3-4

1
Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe methodevariant voor groep 3 en 4. Dit wordt gedaan in samenwerking met docenten. In schooljaar 2018-2019 zal er een pilot worden gedraaid met het nieuwe materiaal. Aan de hand van de testresultaten zal de methode worden aangepast en beschikbaar worden gemaakt voor schooljaar 2019-2020. Willen jullie als eerste werken met het methodemateriaal en dit voor ons testen? Geef jullie dan via het bestelformulier op voor de pilot die in het nieuwe schooljaar van start zal gaan. Hebben jullie al besteld en toch interesse om mee te doen aan de pilot? Neem dan contact op via spoar8@afuk.nl of bel met de Afûk op nummer 058-234 30 70.
2Kunnen wij Spoar 8 ook gebruiken voor groep 3 en 4? Hoe dan?
De onderbouwvariant van Spoar 8 biedt een zee aan digitale materialen voor groep 1 t/m 4. Sommige materialen zijn meer geschikt voor jongere kinderen – denk aan de verhaaltjes van Tomke – en andere materialen zijn meer geschikt voor oudere kinderen – denk aan de uitzendingen van WitWat. Er zijn voldoende materialen voor de doelgroep 3-4 in de lessenbouwer aanwezig. Daarnaast kan een groot aantal taalactiviteiten goed worden gebruikt in groep 3 en 4. In de omschrijving van de taalactiviteiten worden suggesties voor differentiatie gedaan. Zo kunnen taalactiviteiten worden aangepast aan de doelgroep. In bijvoorbeeld een combinatiegroep 4/5 zou groep 4 ook mee kunnen doen met het materiaal voor groep 5. De leerkracht kan dan voor het zelfstandig werken een selectie maken van geschikte materialen voor groep 5.

Andere vragen over de methode?

Nederlands