Faak stelde fragen

Antwurden op fragen oer Spoar 8 dy’t faak foarkomme.

Bestelle

Hoe kin ik de metoade bestelle?
De metoade kin hjir fergees oanfrege wurde.

Foar wa moat ik bestelle?
De metoade wurket op basis fan jierlikse learlinglisinsjes. Bestel lisinsjes foar de groepen dy’t wurkje sille mei de metoade

Wy hawwe earder wurke mei de metoade, moat ik opnij bestelle?
Ja, wy freegje alle skoallen om foar skoaljier 2020-2021 in bestelling te pleatsen.
Fan dat skoaljier ôf wurdt it in trochrinnende lisinsje dy’t op 1 augustus automatysk ferlinge wurde sil.

Wa moat ik trochjaan as skoalbehearder?
De skoalbehearder is it oansprekpunt fan de skoalle. De skoalbehearder kriget de rjochten om de digitale learomjouwing yn te rjochtsjen foar de skoalle.

Kinne meardere learlingen wurkje mei deselde learlinglisinsje?
Nee. Alle learlingen hawwe in persoanlik akkount nedich foar Spoar 8. Yn de digitale learomjouwing wurde alle learlingresulaten opslein (en meinaam nei it folgjende learjier). Sa krijst as learkrêft ynsjoch yn alles wat learlingen dogge en leare ûnderweis.

Moat ik ek foar yndividuele learlingen yn groep 1-2 en 3-4 bestelle?
Ja. Yn groep 1-2 en 3-4 sille learlingen meer klassikaal as yndividueel wurkje mei Spoar 8. Dochs is de metoade ek foar dizze groepen basearre op it tal learlingen yn in groep.


Ynlogge

Hoe kin ik as dosint ynlogge?
As learkrêft ûntfangsto in persoanlike koade dy’t keppele is oan dyn e-mailadres. Hasto as learkrêft noch gjin koade, dan kin de skoalbehearder op dyn skoalle der ien foar dy oanmeitsje. Of nim kontakt op mei de Afûk.

Hoe kinne de learlingen ynlogge?
De learlingen logge yn oan de hân fan de groepsynloch. Dit is in kombinaasje fan twa plaatsjekoades. De groepskoade is unyk foar alle klassen en wikselt alle skoaljierren.

Kinne de learlingen ynlogge fia Basispoort?
Nee, ynlogge fia basispoort is (noch) net mooglik. Der wurdt wol besjoen oft der yn de takomst mooglikheden binne om hjir in keppeling foar te meitsjen.


Oriïntaasje

Is in ynformaasjegesprek op lokaasje mooglik?
Wy komme graach by jim del op skoalle om mei-inoar de mooglikheden fan de metoade foar jim skoalle te besjen. Nim hjirfoar kontakt op mei de Afûk om frijblieuwend in ôfspraak te meitsjen.

Kin ik de metoade probearje?
Bestel de metoade en probearje Spoar 8 trije moanne sûnder ferplichtingen. Allinnich sa krije jim neffens ús in folslein byld fan de metoade.
Foldocht Spoar 8 net oan de ferwachtingen, dan kinne jim de lisinsje binnen trije moanne wer opsizze. Sûnder kosten fansels.


Ymplemintaasje

Startworkshop
Yn de yntroduksjeworkshop wurdt de basis fan de metoade útlein. Nei in oere kinst as learkrêft fuort mei Spoar 8 oan de slach. Alle skoallen dy’t de metoade bestelle, biede wy fergees in startworkshop oan.

Ferfolchworkshop
Yn in ferfolchworkshop wurdt fierder yngien op de mooglikheden fan de digitale learomjouwing en is der romte foar spesifike fragen. Yn gearwurking mei Cedin is der dan ek de mooglikheid om te besjen hoe’t Spoar 8 oanslute kin op de fisy en it taalbelied fan de skoalle.

Ekstra workshop
Is jim skoalle al even ynstapt op Spoar 8? Ek dan komme wy graach nochris del, as der ferlet fan is! Bygelyks om’t jim as skoalle mear út de metoade helje wolle. Of om’t der in soad nije learkrêften binne dy’t noch net earder mei de metoade wurke hawwe. Freegje hjir in workshop oan.


Systeemeaksen

Wurket de metoade op alle apparaten?
De digitale learomjouwing fan de metoade is sa ûntwikkele dat er op de measte apparaten goed wurket. Mar der binne altyd meardere saken dy’t wichtich binne foar it goed funksjonearjen fan de digitale learomjouwing. Tink bygelyks oan de snelheid fan de ynternetferbining en de dekking fan it WIFI-netwurk op de skoalle. Dit ferskilt per skoalle en hjir kinne wy gjin garânsjes oer jaan.

Wurket de metoade ek op Snappet?
Wy biede gjin technyske stipe foar de metoade as dy ynsetten wurdt op Snappet tablets. De technyk fan de tablets is ferâldere en yn de ôfrûne jierren hawwe wy ûnderfûn dat de metoade dêrtroch net goed wurket fia Snappet.


Untwikkelingen

Wurdt der noch wurke oan de metoade?
Daagliks wurdt der wurke oan ferbetteringen, sawol technysk as ynhâdlik. Tink hjirby oan it up-to-date hâlden fan de befeiliging en de server, mar ek it aktualisearjen fan de ynhâld. Der wurde hieltyd nije lesmaterialen tafoege oan de metoade!

Is de digitale learomjouwing altyd berikber?
De digitale learomjouwing is altyd berikber, útsein de mominten dat der ûnderhâld plakfynt oan de server. Wy besykje om oanpassingen oan it systeem troch te fieren op mominten dat skoallen der net mei wurkje. Dit betsjut dat ûnderhâld faak plak fynt op jûntiden, wykeins of yn de fakânsjes om oerlêst ta in minimum te beperken.