Temateek

Temateek

Groep 1-2 en 3-4

Yn de Temateek fynst in ferskaat oan Frysk en tematysk lesmateriaal. Set dyn eigen Fryske lessen ynelkoar óf brûk it Fryske lesmateriaal by oare fakken.

Opset

Der is altyd wat te finen, oan watfoar tema ast ek wurkest yn ’e klasse.

Sammelje sels tematysk lesmateriaal út in Temateek mei hûnderten Fryske ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, wurdlisten en spultsjes. Of set in Fryske les ynelkoar oan ’e hân fan in doelfêste Taalaktiviteit.

Brûk it Frysk ek by oare fakken.

It Fryske lesmateriaal út Spoar 8 is ek hiel goed te brûken yn plak fan lesmateriaal út oare bekende (Nederlânsktalige) lesmetoaden. Yn de Temateek fynst altyd wat dat oanslút by Schatkist, Kleuterplein, Veilig Leren Lezen, Lijn 3 of in wrâldoriïntearjende lesmetoade!

Doelfêst

Brûk Taalaktiviteiten en wurkje tematysk én doelfêst oan de Fryske taal.

Wurkest leaver fanút taaldoelen? Kies dan in taalaktiviteit by in taaldoel út it referinsjeramt Frysk (rrF). Folje dy aktiviteit oan mei geskikt materiaal út de Temateek om der in folsleine Fryske les fan te meitsjen.

Tsjek automatysk yn op it Referinsjeramt Frysk (rrF).

Utfierde taalaktiviteiten wurde automatysk registrearre yn it referinsjeramt Frysk (rrF). Sa hast altyd in aktueel oersjoch fan de taaldoelen dêr’tst oan wurke hast en bist wis fan in beredenearre oanbod.

Materiaal

Kies út hûnderten Fryske ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, wurdlisten en spultsjes!

It Fryske lesmateriaal is te finen oan de hân fan ferskillende tema’s en kategorieën.

Groep 1-2

 • Ferhaaltsjes
 • Opsisferskes en Gedichten
 • Ferskes
 • Filmkes
 • Sykplaten
 • Praatplaten
 • Wurdlisten
 • Boeketips
 • Ideeën foar hoeken

Groep 3-4

 • Foarlêze
 • Sels lêze
 • Poëzy
 • Ferskes
 • Filmkes
 • Sykplaten
 • Praatplaten
 • Wurdlisten
 • Spultsjes
 • Wurkblêden
 • Boeketips

De thema’s voor groep 3-4 zien er prachtig en verzorgd uit. Materiaal genoeg. Heel uitnodigend!

Thea Kuipers, It Skriuwboerd