Nij skoaljier

In nij skoaljier en in nije start. Wy helpe dy graach by it opstarten fan it skoaljier!

Doch it sa

1.
Learomjouwing ynrjochtsje

Alles oer it ynrjochtsjen fan de digitale learomjouwing

Fan dit skoaljier ôf dochst dat ienfâldich mei in EDEXML-bestân

2.
Workshop oanfreegje

Utlis foar it team oer de mooglikheden fan Spoar 8

3.
Hantliedingen trochnimme

Utlis oer de ferskate ûnderdielen fan Spoar 8

Faak stelde fragen

Besjoch hjirûnder in oantal faak stelde fragen oer it nije skoaljier.

Wat is in skoalbehearder?
De skoalbehearder is de kontaktpersoan foar de metoade en hat rjochten foar it ynrjochtsjen fan de digitale learomjouwing. Op alle skoallen is der ien skoalbehearder, dizze persoan is by it bestellen fan de metoade trochjûn.

Wa is de skoalbehearder?
Yn it skoalbehear fan de digitale learomjouwing is te sjen wa’t foar jim skoalle de skoalbehearder is.

Kin der in oare persoan skoalbehearder wurde?
Ja, dat kin. Nim hjirfoar kontakt op mei de Afûk fia 058 234 30 70 of spoar8@afuk.frl.

Wêr fyn ik it EDEXML bestân fan de de skoalle?
In EDEXML-bestân kin eksportearre wurde fanút it learlingadministraasjesysteem.

Hoe bepaal ik hokker learlingen ynladen wurde moatte?
Yn goun gefallen kinst by it eksportearjen fan in EDEXML-bestân al oanjaan hokker groepen as der yn opnaam wurde moatte.
Kin dat by jim learlingadministraasjessyteem net, dan kin by it ynladen fan it EDEXML-bestân yn de digitale learomjouwing oanjûn wurde hokker groepen as der ynladen wurde moatte.

Kin ik help krije?
Fansels helpe wy dy graach by it goed opstarten fan it nije skoaljier!
Der is in stappeplan foar it ynrjochtsjen fan de digitale learomjouwing. En der binne hantliedingen oer ferskate ûnderdielen fan de metoade.
Utlis oer de metoade op skoalle kin ek, freegje dêr in workshop foar oan.
Hast oare fragen? Nim dan kontakt op mei de Afûk.