Dêrom Spoar 8

Spoar 8 is de metoade Frysk foar it basisûnderwiis.
Mei Spoar 8 slútst oan by tema’s yn de klasse, wurkest doelfêst en learst dyn learlingen Frysk dêr’t se wat mei kinne. Doch mear mei it Frysk. Stap yn op Spoar 8.

Slút oan by tema’s yn de klasse

Slút mei Projekten, Taalaktiviteiten en de Fryske lesmaterialen út de Temateek oan by tema’s dêr’tst yn de klasse oan wurkest. Sa learst dyn learlingen op in betsjuttingsfolle wize Frysk. Boppedat wurdt it ienfâldiger om it Frysk mei oare fakken te kombinearjen (CLIL).

Wurkje doelfêst

Mei Spoar 8 wurkest doelfêst oan de Fryske taal. Taalaktiviteiten en projektopdrachten binne keppele oan de taaldoelen út it referinsjeramt Frysk. Spoar 8 hâldt automatysk foar dy by oan watfoar taaldoelen asto wurke hast. Mei de Lêsline en Meunstertún learst dyn learlingen Frysk lêzen en staverjen oan ’e hân fan in learline.

Fanút funksjonele taalsituaasjes

Taalaktiviteiten en projektopdrachten geane altyd oer taalsituaasjes út de wrâld om ús hinne. Sa learst dyn learlingen Frysk dêr’t se wat mei kinne. Net allinnich yn Spoar 8, mar foaral ek yn de echte wrâld. Dan slagget it straks alle learlingen om Frysk mei de fytsmakker te praten, in útstjoering fan Omrop Fryslân te begripen of in appke nei harren beppe te stjoeren yn it Frysk.