Doch mear mei it Frysk

Stap yn op Spoar 8

De metoade Frysk foar it basisûnderwiis

Spoar 8 bestiet út fiif ûnderdielen. Besjoch hoe’t Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún helpe kinne by it jaan fan it fak Frysk.

Temateek

Groep 1-8

Doch mear mei Fryske lesmaterialen by allerhande tema’s yn de klasse

Projekten

Groep 5-8

Doch mear mei projekten dy’t it Frysk mei oare fakken kombinearje

Taalaktiviteiten

Groep 1-8

Doch ienfâldich mear mei doelfêste Fryske aktiviteiten
.

Meunstertún

Groep 5-8

Doch mear mei wurdskat, stavering en grammatika yn in game

Lêsline

Groep 3-4

Doch mear mei lêzen yn it Frysk
.
.

Rûteplanner

Groep 1-8

De Rûteplanner wiist dy it paad troch dyn Fryske lessen!

Dêrom Spoar 8

Slút oan by tema’s yn de klasse

Wurkje doelfêst

Fanút funksjonele taalsituaasjes

Kombinaasjetips!

Berneboeke-ambassadeur

De Fryske Berneboeke-ambassadeur set har yn om lês- en boekewille te fersprieden. De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen ûnder de oandacht en jout de promoasje fan berneboeken in gesicht.

Boekekiste fan de Afûk

Bestel in boekekiste mei de nijste Fryske berneboeken. Besjoch de boeken 14 dagen en skaf se oan as de boeken de muoite wurrich binne. De boekekiste wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk.

Praat mar Toaniel!

Doch op in fleurige en ynspirearjende wize mear mei Fryske toanielteksten. It lêzen en spyljen fan dy teksten set oan ta mear Frysk lêzen, praten en mooglik skriuwen.

Brûk de toanielteksten los of kombinearje se mei Projekten út Spoar 8.